08:26:00Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CDC 10 13.2 81,310
DAG 12.5 14.1 980,500
ITA 4.3 5.2 13,594,850
TNT 28 29.9 778,620
VNM 141 158 1,548,000