19:05:00
Nhà đầu tư muốn mua hoặc muốn bán sẽ đến gặp công ty chứng khoán. Khách hàng ký hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng khoán với công ty chứng khoán. Khách hàng đặt lệnh mua, bán chứng khoán với phòng tiếp thị bằng phiếu lệnh.Nội dung chi tiết của lệnh gồm có:a. Lệnh mua hay lệnh bán;b. Tên chứng khoán - mã số chứng khoán;c. Số lượng chứng khoán;d. Giá;e. Điều kiện về thời gian đáo hạn của

0 nhận xét:

Đăng nhận xét