16:16:00
1. Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (Mortgage backed security) Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp là loại CK được phát hành dựa trên cơ sở một hoặc một nhóm các khoản thế chấp.Về bản chất, CK bảo đảm bằng thế chấp là một loại trái phiếu. Thay vì, trả cho nhà đầu tư một khoản trái tức cố định và tiền gốc, thì người phát hành CK thanh toán bằng dòng tiền phát sinh từ những khoản thế chấp được dùng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét