Cập nhật thông tin mới nhất về trả cổ tức và giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu trên 02 sàn
Lịch trả cổ tức và giao dịch không hưởng quyền ngày 15/7 - 5/8/2015
Lịch trả cổ tức và giao dịch không hưởng quyền ngày 15/7 - 5/8/2015
MCKNội dungNgàyNgàyTGĐK vàNgày
ĐKCCGDKHQnộp tiềnthực hiện
AUMTrả cổ tức bằng tiền mặt, 287đồng/cổ phiếu5/8/20156/8/2015 19/08/2015
-
OLCTrả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.400đồng/cổ phiếu31/07/20153/8/2015 31/08/2015
-
BTPChi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu31/07/201529/07/2015 14/08/2015
-
SDFChi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu31/07/201529/07/2015 14/08/2015
-
CSMChi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2.500đồng/cổ phiếu24/07/201522/07/2015 20/08/2015
-
CSMChi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:124/07/201522/07/2015  
-
HU1Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 600đồng/cổ phiếu24/07/201522/07/2015 12/8/2015
-
NNGXin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản24/07/201522/07/2015  
-
SJ1Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, tỷ lệ 100:624/07/201522/07/2015  
-
TKUThực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản24/07/201522/07/2015 3/8/2015
-
BMJTrả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu22/07/201520/07/2015 6/8/2015
-
EFIĐại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị22/07/201520/07/2015  
-
FCNTrả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu22/07/201520/07/2015 3/8/2015
-
ACETrả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014, 1.000đồng/cổ phiếu21/07/201517/07/2015 27/08/2015
-
ACEPhát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:1521/07/201517/07/2015  
-
TBDTrả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu21/07/201517/07/2015 12/8/2015
-
TNTĐại hội đồng Cổ đông bất thường năm 201521/07/201517/07/2015  
-
VNGĐại hội đồng Cổ đông bất thường21/07/201517/07/2015 10/8/2015
-
QNSTạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu20/07/201521/07/2015 10/8/2015
-
HFCChi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu20/07/201516/07/2015 7/8/2015
-
MECChi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011, 900đồng/cổ phiếu20/07/201516/07/2015 2/11/2015
-
RDPĐại hội cổ đông bất thường năm 201520/07/201516/07/2015  
-
RDPTrả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:120/07/201516/07/2015  
-
S33Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 và 2014, 3.000đồng/cổ phiếu20/07/201516/07/2015 30/07/2015
-
VGSTrả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 250đồng/cổ phiếu20/07/201516/07/2015 6/8/2015
-
VPHTrả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:120/07/201516/07/2015  
-
DCLThực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 20.000đồng/cổ phiếu17/07/201515/07/201528/07/2015 
-
8/9/2015
HBCChi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu17/07/201515/07/2015 3/8/2015
-
HBCTrả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:317/07/201515/07/2015  
-
L61Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014, 800đồng/cổ phiếu17/07/201515/07/2015 12/8/2015
-
PVDTrả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu17/07/201515/07/2015 14/08/2015
-
PVDTrả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:1517/07/201515/07/2015  
-
RCDThanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền, 750đồng/cổ phiếu17/07/201515/07/2015 31/07/2015
-
HPDĐại hội đồng Cổ đông thường niên năm 201516/07/201514/07/2015  
-
NNTChi trả cổ tức năm 2013, 2014 bằng tiền mặt, 1.690đồng/cổ phiếu16/07/201514/07/2015 17/08/2015
-
SVITạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu16/07/201514/07/2015 30/07/2015
-
SVIPhát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 5:116/07/201514/07/2015  
-
AVFĐại hội đồng Cổ đông thường niên năm 201515/07/201513/07/2015 8/8/2015
-
CJCChi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.600đồng/cổ phiếu15/07/201513/07/2015 18/08/2015
-
IVSTrả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu15/07/201513/07/2015 6/8/2015
-


Tổng hợp từ HNX/HSX

0 nhận xét:

Đăng nhận xét