18:28:00

 Cập nhật thông tin mới nhất về trả cổ tức và giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu trên 02 sàn


MCK   Nội dung Ngày Ngày TGĐK và Ngày
ĐKCC (**) GDKHQ (***) nộp tiền (****) thực hiện (*)
BTU Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 11/3/2016 14/03/2016 28/04/2016
-
BTU Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 11/3/2016 14/03/2016 28/03/2016
-
IFS Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 11/3/2016 14/03/2016 12/4/2016
-
FIT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 10/3/2016 9/3/2016 9/4/2016
-
HLC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 10/3/2016 9/3/2016 21/04/2016
-
VRC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 9/3/2016 8/3/2016 9/4/2016
-
HKP Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 7/3/2016 8/3/2016
-
VCW Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 4/3/2016 7/3/2016
-
AMV Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 4/3/2016 3/3/2016 4/4/2016
-
DGC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 4/3/2016 3/3/2016
-
HAS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 4/3/2016 3/3/2016
-
TVN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 4/3/2016 3/3/2016
-
SGB Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3/3/2016 4/3/2016
-
BTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 3/3/2016 2/3/2016
-
CPC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 3/3/2016 2/3/2016 20/04/2016
-
BWS Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 2/3/2016 3/3/2016 2/4/2016
-
CAP Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016 1/4/2016
-
DVH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016
-
HHC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016 26/03/2016
-
LDG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016
-
PNJ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016 25/03/2016
-
TCO Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016 2/4/2016
-
TCS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016 8/4/2016
-
VGS Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 2/3/2016 1/3/2016 26/03/2016
-
HCB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 2/3/2016 28/03/2016
-
BDB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016 30/03/2016
-
BDB Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 1/3/2016 29/02/2016 8/4/2016
-
DGL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 1/3/2016 29/02/2016
-
DNP Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016 19/03/2016
-
HPG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016 31/03/2016
-
HSI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016 2/4/2016
-
MKV Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:8,59, 10.000đồng/cổ phiếu 1/3/2016 29/02/2016 11/3/2016
-
7/4/2016
NQB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016
-
PTM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016
-
PVL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016
-
STP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016
-
TBD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/3/2016 29/02/2016
-
HHL Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 29/02/2016 1/3/2016
-
PNG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/02/2016 1/3/2016 30/03/2016
-
ADC Đại hội đồng Cổ đông 2016 29/02/2016 26/02/2016 24/03/2016
-
AGM Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 29/02/2016 26/02/2016 8/4/2016
-
HMC Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 29/02/2016 26/02/2016
-
HTC Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2015, 500đồng/cổ phiếu 29/02/2016 26/02/2016 15/03/2016
-
REE Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài khoá 2015 29/02/2016 26/02/2016 31/03/2016
-
REE Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 29/02/2016 26/02/2016 1/4/2016
-
TIS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/02/2016 26/02/2016 14/04/2016
-
VC6 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/02/2016 26/02/2016 30/03/2016
-
VNM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 29/02/2016 26/02/2016
-
HBH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 29/02/2016
-
OLC Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 26/02/2016 29/02/2016
-
VCP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 29/02/2016 24/03/2016
-
BBS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016
-
DGW Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu 26/02/2016 25/02/2016 16/03/2016
-
DRL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016
-
EMC Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10.000:4.211, 10.417đồng/cổ phiếu 26/02/2016 25/02/2016 14/03/2016
-
14/04/2016
HTP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 3/4/2016
-
HTP Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 750đồng/cổ phiếu 26/02/2016 25/02/2016 10/3/2016
-
MCI Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26/02/2016 25/02/2016
-
NT2 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 25/03/2016
-
PGT Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 18/03/2016
-
RCL Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 30/03/2016
-
RCL Chia cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 26/02/2016 25/02/2016 28/04/2016
-
SBS Đại hội Cổ đông thường niên 2015 26/02/2016 25/02/2016
-
SDK Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 25/03/2016
-
SMT Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 25/03/2016
-
STK Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 28/03/2016
-
VCA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016
-
VCC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016 26/03/2016
-
CAT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/02/2016 26/02/2016 26/03/2016
-
DTS Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 25/02/2016 26/02/2016
-
KPF Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/02/2016 26/02/2016
-
S4A Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/02/2016 26/02/2016
-
BCC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/02/2016 24/02/2016 15/04/2016
-
CMC Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 25/02/2016 24/02/2016 6/4/2016
-
HUT Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 25/02/2016 24/02/2016 16/03/2016
-
HUT Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:7, 10.000đồng/cổ phiếu 25/02/2016 24/02/2016 3/3/2016
-
30/03/2016
SVN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/02/2016 24/02/2016 28/03/2016
-
TDH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 25/02/2016 24/02/2016
-
TDH Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 25/02/2016 24/02/2016 10/3/2016
-
TNA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 25/02/2016 24/02/2016 26/03/2016
-
TNA Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 25/02/2016 24/02/2016 24/03/2016
-
VNC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/02/2016 24/02/2016 26/03/2016
-
CKH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/02/2016 25/02/2016
-
CKH Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015, 1.000đồng/cổ phiếu 24/02/2016 25/02/2016 29/03/2016
-
FPT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/02/2016 23/02/2016 31/03/2016
-
L18 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/02/2016 23/02/2016 24/03/2016
-
L18 Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 24/02/2016 23/02/2016 27/04/2016
-
MHC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Hủy ngày đăng ký cuối cùng) 24/02/2016 23/02/2016
-
ND2 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/02/2016 23/02/2016 25/03/2016
-
PTB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/02/2016 23/02/2016 26/03/2016
-
PTB Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, 10.000đồng/cổ phiếu 24/02/2016 23/02/2016 14/03/2016
-
8/4/2016
TDS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/02/2016 23/02/2016
-
TLG Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:3 24/02/2016 23/02/2016
-
VCR Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 24/02/2016 23/02/2016
-
LSG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 23/02/2016 24/02/2016 25/03/2016
-
PAP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/02/2016 24/02/2016
-
CEO Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/02/2016 22/02/2016
-
CEO Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu 23/02/2016 22/02/2016 2/3/2016
-
1/4/2016
INN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/02/2016 22/02/2016 27/03/2016
-
LHG Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 23/02/2016 22/02/2016 28/03/2016
-
NNG Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2016 23/02/2016 22/02/2016
-
SWC Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 23/02/2016 22/02/2016
-
TDN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/02/2016 22/02/2016 5/4/2016
-
VDN Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 23/02/2016 22/02/2016 20/05/2016
-
VDN Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu 23/02/2016 22/02/2016 9/3/2016
-
31/03/2016
VIG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/02/2016 22/02/2016
-
VST Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/02/2016 22/02/2016
-
UPC Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 22/02/2016 23/02/2016
-
CCI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/02/2016 19/02/2016 26/03/2016
-
CCI Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 700đồng/cổ phiếu 22/02/2016 19/02/2016 8/4/2016
-
CX8 Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 510đồng/cổ phiếu 22/02/2016 19/02/2016 10/3/2016
-
DTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/02/2016 19/02/2016 29/03/2016
-
DVH Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 22/02/2016 19/02/2016 2/3/2016
-
PDR Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 22/02/2016 19/02/2016
-
THS Đại hội đồng Cổ đông 22/02/2016 19/02/2016
-
TNG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/02/2016 19/02/2016 10/4/2016
-
VC1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/02/2016 19/02/2016 24/03/2016
-
VC1 Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.600đồng/cổ phiếu 22/02/2016 19/02/2016 26/05/2016
-
VIN Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 22/02/2016 19/02/2016
-
VNI Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/02/2016 19/02/2016 25/02/2016
-