17:13:00
Cập nhật thông tin mới nhất về trả cổ tức và giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu trên 02 sànMCK Nội dung Ngày Ngày TGĐK và Ngày
ĐKCC GDKHQ nộp tiền thực hiện
HSG Chi trả cổ tức Đợt 1 niên độ tài chính 2014 - 2015 bằng tiền mặt, 2.500đồng/cổ phiếu 15/04/2016 14/04/2016   28/04/2016
-
MTA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 8/4/2016 7/4/2016   7/5/2016
-
NFC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 6/4/2016 5/4/2016    
-
SD5 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 5/4/2016 4/4/2016   28/04/2016
-
ITQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 4/4/2016 1/4/2016   23/04/2016
-
ITQ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 4/4/2016 1/4/2016   30/06/2016
-
MTP Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 4/4/2016 1/4/2016    
-
PXC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/4/2016 4/4/2016   18/04/2016
-
CI5 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/4/2016 31/03/2016    
-
LBE Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 1/4/2016 31/03/2016   23/04/2016
-
LBE Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 1.300đồng/cổ phiếu 1/4/2016 31/03/2016   27/04/2016
-
DTH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 31/03/2016 1/4/2016   21/04/2016
-
LVN Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 31/03/2016 1/4/2016   29/04/2016
-
BVN Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 31/03/2016 30/03/2016   26/04/2016
-
INC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 31/03/2016 30/03/2016    
-
ISG Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 31/03/2016 30/03/2016   29/04/2016
-
PTE Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 31/03/2016 30/03/2016   29/04/2016
-
KHD Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020) 30/03/2016 31/03/2016   24/04/2016
-
PVP Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 31/03/2016    
-
ATA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 29/03/2016   28/04/2016
-
           
BHP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 29/03/2016   14/04/2016
-
CTB Chi trả cổ tức bằng tiền đợt II cho niên độ tài chính 2015, 300đồng/cổ phiếu 30/03/2016 29/03/2016   12/4/2016
-
HPS Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 29/03/2016   10/5/2016
-
KBE Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 29/03/2016    
-
KBE Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 30/03/2016 29/03/2016   13/04/2016
-
L61 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 29/03/2016   29/04/2016
-
MHC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 29/03/2016    
-
NAG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 30/03/2016 29/03/2016   22/04/2016
-
PVD Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 30/03/2016 29/03/2016   22/04/2016
-
VDS Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 30/03/2016 29/03/2016   26/04/2016
-
YBC Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 30/03/2016 29/03/2016   26/04/2016
-
EIC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 30/03/2016    
-
PBC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 29/03/2016 30/03/2016    
-
BTT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016   15/04/2016
-
HLD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016    
-
HST Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016    
-
IN4 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016    
-
ITA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. 29/03/2016 28/03/2016   29/04/2016
-
KSB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016   26/04/2016
-
PSW Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016    
-  
RDP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016    
-
TNY Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016   20/04/2016
-
TNY Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 200đồng/cổ phiếu 29/03/2016 28/03/2016   16/05/2016
-
VPS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016    
-
VT8 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/03/2016 28/03/2016    
-
BHN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 29/03/2016    
-
NAC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 29/03/2016   26/04/2016
-
SHC Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 29/03/2016   22/04/2016
-
ASM Đại hội cổ đông thường niên 2016 28/03/2016 25/03/2016   26/04/2016
-
CMP Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
CTS Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016   29/04/2016
-
DBT Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 28/03/2016 25/03/2016   23/04/2016
-
DC2 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
HPM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
KHP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016   28/04/2016
-
KSA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
LDP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 28/03/2016 25/03/2016    
-
ONE Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016   22/04/2016
-
PTT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
PV2 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016   28/04/2016
-
           
QPH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
SGS Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 28/03/2016 25/03/2016   28/04/2016
-
SHP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016   28/04/2016
-
SII Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
SRC Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016   26/04/2016
-
TVC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 28/03/2016 25/03/2016    
-
VNS Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 28/03/2016 25/03/2016   22/04/2016
-
BJC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 28/03/2016    
-
BJC Tạm ứng cổ tức năm 2015, 500đồng/cổ phiếu 25/03/2016 28/03/2016   5/4/2016
-
BT1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 28/03/2016   14/04/2016
-
HIS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 28/03/2016    
-
HPW Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 28/03/2016    
-
NTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 28/03/2016    
-
TDA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 28/03/2016    
-
BMJ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   15/04/2016
-
BMP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   28/04/2016
-
BXH Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
CEC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   23/04/2016
-
CKD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   29/04/2016
-
CVN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-  
D2D Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
DCS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
DP3 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   26/04/2016
-
E1SSHN30 Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2015 của Quỹ ETF SSIAM HNX30 25/03/2016 24/03/2016   28/04/2016
-
GLT Chi trả cổ tức năm 2014 đợt cuối bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 25/03/2016 24/03/2016   4/4/2016
-
GMC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 25/03/2016 24/03/2016   27/04/2016
-
HCT Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
HCT Thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 25/03/2016 24/03/2016   30/06/2016
-
HEV Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   23/04/2016
-
HEV Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.300đồng/cổ phiếu 25/03/2016 24/03/2016   22/04/2016
-
HU6 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   26/04/2016
-
KHA Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 25/03/2016 24/03/2016   23/04/2016
-
KST Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   15/04/2016
-
L43 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 – nhiệm kỳ 2016 - 2020 25/03/2016 24/03/2016   15/04/2016
-
LCD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   26/04/2016
-
LCD Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 25/03/2016 24/03/2016   19/04/2016
-
LIX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   28/04/2016
-
MNC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
NGC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
NGC Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 25/03/2016 24/03/2016   11/4/2016
-
           
NTW Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
PEC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   23/04/2016
-
PGD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
PIC Đại hội Cổ đông thường niên 2016 25/03/2016 24/03/2016   27/04/2016
-
PIS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
PXI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   22/04/2016
-
S12 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   15/04/2016
-
SD3 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   10/4/2016
-
SDC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
SJM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   21/04/2016
-
SMB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
SQC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
SSI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   25/04/2016
-
ST8 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   26/04/2016
-
TBX Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
TLH Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 25/03/2016 24/03/2016   17/04/2016
-
TPS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   27/04/2016
-
UEM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016   26/04/2016
-
VDN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
VE4 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-  
           
VGG Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
VGG Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 3.000đồng/cổ phiếu 25/03/2016 24/03/2016   20/05/2016
-
VIP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
VND Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
VQC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
VSG Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
VTX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 25/03/2016 24/03/2016    
-
CLM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 24/03/2016 25/03/2016    
-
CLM Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 24/03/2016 25/03/2016   22/04/2016
-
KSG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 25/03/2016   17/04/2016
-
MTM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 25/03/2016   16/04/2016
-
NTT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 25/03/2016    
-
BID Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   24/04/2016
-
BLI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
CNG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
DHG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 24/03/2016 23/03/2016    
-
DLT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   18/04/2016
-
DNS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   18/04/2016
-
DNY Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   24/04/2016
-
HBS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-  
           
HJC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
HPB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   21/04/2016
-
HPB Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 24/03/2016 23/03/2016   28/04/2016
-
ICG Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   22/04/2016
-
KHB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   20/04/2016
-
KSK Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   20/04/2016
-
LCM Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
NBW Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   22/04/2016
-
NCT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   15/04/2016
-
NHN Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24/03/2016 23/03/2016   1/4/2016
-
NLG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   23/04/2016
-
NLG Tạm ứng cổ tức đợt 2.2015 bằng tiền mặt, 473đồng/cổ phiếu 24/03/2016 23/03/2016   31/05/2016
-
NST Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   21/04/2016
-
PPC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   26/04/2016
-
PVC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
PVT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   7/4/2016
-
SDV Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
SHI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
SJ1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
SNC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-  
SSG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
TAC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   22/04/2016
-
TDW Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   22/04/2016
-
TMP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
UDJ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016   14/04/2016
-
VIC Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 24/03/2016 23/03/2016   15/04/2016
-
VTI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 24/03/2016 23/03/2016    
-
C21 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 24/03/2016   23/04/2016
-
C21 Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 23/03/2016 24/03/2016   14/04/2016
-
VDP Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 23/03/2016 24/03/2016   23/04/2016
-
VDP Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2015, 1.000đồng/cổ phiếu 23/03/2016 24/03/2016   3/5/2016
-
CJC Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
CSM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   26/04/2016
-
CTG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   26/04/2016
-
DDN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
DID Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   27/04/2016
-
HFC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
HT1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   22/04/2016
-
HVT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
KMR Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   23/04/2016
-
LCG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   23/04/2016
-
PMC Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   23/04/2016
-
PMC Chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015, 1.400đồng/cổ phiếu 23/03/2016 22/03/2016   11/4/2016
-
PVS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
SBA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   21/04/2016
-
SDX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   12/4/2016
-
SGH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   20/04/2016
-
SSC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 23/03/2016 22/03/2016   23/04/2016
-
TET Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
TTR Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   18/04/2016
-
VC3 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
VCF Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   20/04/2016
-
VPC Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016    
-
VSI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 22/03/2016   28/04/2016
-
CNN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 23/03/2016    
-
DC1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 23/03/2016    
-
DHD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 23/03/2016    
-
HQM Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 23/03/2016   23/04/2016
-
BDW Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
BII Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016 -  
CLC Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 22/03/2016 21/03/2016   15/04/2016
-
CTI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   12/4/2016
-
DDM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 22/03/2016 21/03/2016   26/04/2016
-
DL1 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   16/04/2016
-
DNM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   22/04/2016
-
DNM Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015, 1.500đồng/cổ phiếu 22/03/2016 21/03/2016   5/4/2016
-
DRH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   27/04/2016
-
GDW Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   15/04/2016
-
HAR Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
HGM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   22/04/2016
-
HIG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   23/04/2016
-
HPT Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   22/04/2016
-
HPT Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 22/03/2016 21/03/2016   25/05/2016
-
ISH Đại hội đồng Cổ đông 22/03/2016 21/03/2016   22/04/2016
-
KHL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   21/04/2016
-
MSR Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
NDP Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 nhiệm kỳ IV (2016-2020), tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015) 22/03/2016 21/03/2016    
-
NPH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
PAN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   26/04/2016
-
PCN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   20/04/2016
-
PEN Đại hội cổ đông thường niên 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
PGS Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   21/04/2016
-
PJT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
PTI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   14/04/2016
-
SHA Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 22/03/2016 21/03/2016   20/04/2016
-
SMN Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   22/04/2016
-
SPD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   29/04/2016
-
SZL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
TIC Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 22/03/2016 21/03/2016   20/04/2016
-
TMX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   28/04/2016
-
TNT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
VFG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   15/04/2016
-
VMA Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
VNF Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   20/04/2016
-
VTH Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   22/04/2016
-
VTJ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 22/03/2016 21/03/2016    
-
WCS Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 22/03/2016 21/03/2016   22/04/2016
-
EAD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 22/03/2016   23/04/2016
-
HPI Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 21/03/2016 22/03/2016    
-
MNB Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 22/03/2016   6/4/2016
-
MNB Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.500đồng/cổ phiếu 21/03/2016 22/03/2016   20/04/2016
-
SASC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 22/03/2016   21/04/2016
-
AGX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 21/03/2016 18/03/2016    
-
C32 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 21/03/2016 18/03/2016   21/04/2016
-
DHM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   19/04/2016
-
FCN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   23/04/2016
-
GDT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 21/03/2016 18/03/2016    
-
GDT Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 21/03/2016 18/03/2016   31/03/2016
-
HU1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   14/04/2016
-
L35 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
L35 Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 21/03/2016 18/03/2016   21/04/2016
-
L62 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
MDF Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
MEF Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   10/4/2016
-
PMB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
PSE Đại hội Cổ đông năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
PSL Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
PXM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   15/04/2016
-
SAS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
SD6 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016 -  
SDD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
SDJ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   26/04/2016
-
SDT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   21/04/2016
-
SSM Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   14/04/2016
-
SSM Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 900đồng/cổ phiếu 21/03/2016 18/03/2016   22/04/2016
-
TDC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   25/04/2016
-
THG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   15/04/2016
-
TIE Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   28/04/2016
-
TV4 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
V21 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   22/04/2016
-
VDL Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
VE2 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016    
-
VNL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   22/04/2016
-
VNL Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 21/03/2016 18/03/2016   15/04/2016
-
VTB Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016 18/03/2016   9/4/2016
-
AC4 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 21/03/2016   26/04/2016
-
CHC Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 21/03/2016   25/03/2016
-
CLP Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 21/03/2016    
-
CXC Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 18/03/2016 21/03/2016    
-
DCT Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch UPCOM và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 21/03/2016   26/04/2016
-
HTG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 21/03/2016    
-
HTG Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 3.000đồng/cổ phiếu 18/03/2016 21/03/2016   16/05/2016
-
SID Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 21/03/2016   28/04/2016
-
VNY Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 21/03/2016   20/04/2016
-
BED Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   15/04/2016
-
BMI Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 18/03/2016 17/03/2016   29/04/2016
-
CTA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
DLG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
DPC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   26/04/2016
-
DSN Trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt, 1.100đồng/cổ phiếu 18/03/2016 17/03/2016   30/03/2016
-
DSN Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015, tỷ lệ 100:25 18/03/2016 17/03/2016    
-
DSN Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:18 18/03/2016 17/03/2016    
-
ELC Đại hội đồng Cổ đông thư ng ni n năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
ELC Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 600đồng/cổ phiếu 18/03/2016 17/03/2016   31/03/2016
-
GAS Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   15/04/2016
-
GAS Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 2.000đồng/cổ phiếu 18/03/2016 17/03/2016   13/04/2016
-
GIL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   17/04/2016
-
GSM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
HBD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   14/04/2016
-
HBD Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 2.000đồng/cổ phiếu 18/03/2016 17/03/2016   28/04/2016
-
HTL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
KBC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
L44 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
LAF Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   15/04/2016
-
MDG Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
MTG Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
PEQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   5/4/2016
-
PFL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   21/04/2016
-
PHH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   15/04/2016
-
PIT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   21/04/2016
-
PMS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
PPE Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
PVA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
PVE Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   22/04/2016
-
PVO Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
PVV Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
PXT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   29/04/2016
-
SCL Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   22/04/2016
-
SDG Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   16/04/2016
-
SFG Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016 -  
SFI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   23/04/2016
-
SGT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 18/03/2016 17/03/2016    
-
SJS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
SPC Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   8/4/2016
-
SPC Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, 1.000đồng/cổ phiếu 18/03/2016 17/03/2016   30/03/2016
-
TCR Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   26/04/2016
-
TMW Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   22/04/2016
-
TVS Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 18/03/2016 17/03/2016   8/4/2016
-
VNH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   18/04/2016
-
VRG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016    
-
VTA Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2015 18/03/2016 17/03/2016   22/04/2016
-
VTO Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   28/04/2016
-
VXB Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 18/03/2016 17/03/2016   23/04/2016
-
CTW Đại hội Cổ đông thường niên 2016 17/03/2016 18/03/2016    
-
MBS Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 17/03/2016 18/03/2016    
-
SBC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 17/03/2016 18/03/2016    
-
SBC Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 17/03/2016 18/03/2016   31/03/2016
-
SHX Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 17/03/2016 18/03/2016   1/4/2016
-