Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.


Khối lượng hôm trước Khối lượng hiện tại Giá hiện tại
ACB 117,712 241,006 17.8
APC 8,080 31,490 17.1
API 4,000 11,800 8.4
ASM 1,136,150 1,633,860 17.4
ASP 120,600 129,190 5.1
ATA 7,650 26,790 4.6
BCE 77,200 164,650 6.8
BCI 18,660 39,380 23.5
BHS 5,306,790 7,946,260 19.9
BIC 69,790 77,200 21.2
BID 956,530 1,222,870 17
BII 298,834 492,000 13.9
BMI 18,860 20,740 24.5
BSI 3,920 4,890 9.4
BTP 105,140 162,300 15
CCL 100,530 337,420 3.6
CDO 808,440 1,175,570 29.4
CMI 23,100 26,400 8.3
CSV 140,010 266,800 23.8
CTD 128,050 137,000 176
CTG 644,470 1,759,290 16.5
CTI 141,960 184,120 23.5
CVT 371,696 456,520 24.5
DBC 98,708 150,889 29.5
DCS 150,372 194,705 3.2
DHA 11,740 27,540 23.7
DIC 151,600 182,000 6.9
DIG 1,204,680 1,570,480 8.6
DLG 779,050 858,600 7.2
DMC 85,160 121,600 67.5
DQC 28,270 64,310 67.5
DRH 192,460 394,760 44.4
ELC 115,190 123,830 22.5
FCN 155,260 361,640 21.4
FPT 333,520 593,060 47.7
GAS 841,390 1,114,170 50.5
GTT 372,120 541,460 1
HAG 7,772,800 8,241,370 8
HAI 989,530 1,791,670 5
HAR 1,693,660 2,968,940 4.6
HAX 67,970 170,840 25
HDO 39,600 84,100 2.9
HNM 13,630 24,500 9.2
HNX-INDEX 42,902,712 45,625,672 80.29
HPC 609,651 952,876 2.8
HT1 53,770 69,000 27
HUT 516,267 952,499 9.4
ICG 24,582 27,100 6.9
ITA 2,563,370 3,546,860 4.7
ITC 148,050 1,081,080 8.3
ITD 119,510 191,510 22.1
JVC 583,200 1,143,690 4.3
KBC 1,186,320 3,058,690 13.6
KDH 69,200 96,620 22.8
KSH 230,700 1,003,610 3.7
KSK 197,500 223,200 2.7
LCG 251,160 430,030 5.4
LCM 104,530 384,180 2.5
LHG 392,190 1,096,560 23.8
MBB 806,090 1,021,140 14.7
NBB 394,480 514,590 17.2
NDX 51,200 75,400 8.8
NET 187,012 207,400 48
NHS 553,960 1,325,800 15.8
NLG 136,500 152,370 22.9
ORS 100 10,700 4
PAC 102,520 186,830 41.7
PAN 115,400 250,890 34.8
PGC 9,080 26,040 10.7
PGI 66,560 177,970 15.7
PGS 349,337 713,110 19.2
PHC 26,120 35,000 7.6
PPC 226,060 605,720 17.8
PSD 57,300 74,500 16.5
PTK 0 0 0.9
PTL 342,600 794,490 2
PV2 53,600 197,100 2.2
PVC 198,006 314,170 13.5
PVD 1,155,320 1,322,330 24.7
PVL 27,200 95,000 2
PVS 1,112,430 1,862,425 17.2
PVV 29,700 38,400 2.3
PVX 500,280 5,608,869 2.7
PXI 108,520 133,610 5.4
PXS 261,190 626,430 13.4
PXT 228,230 372,910 5.2
REE 151,750 295,860 23.7
SCR 1,128,790 1,256,858 9.1
SD5 21,300 32,420 10.3
SDA 11,300 29,524 4.7
SJS 96,770 332,350 20.8
SPI 143,900 261,600 5.5
SRC 141,810 234,700 31.4
SVC 148,990 178,990 36.6
TCM 264,580 298,940 25.7
TCR 44,350 56,200 7.8
TDC 85,330 95,070 7.2
TIE 9,180 15,740 14.5
TNT 473,690 853,200 23.9
TTF 349,180 641,010 28.8
TVS 11,210 41,350 13.1
VAT 105,900 114,010 13.2
VC3 131,450 185,700 34.5
VCB 835,300 1,194,570 46
VCS 56,155 93,118 101
VFG 36,180 47,810 63.5
VGS 957,210 2,737,520 11.1
VIC 724,510 974,580 53
VIP 109,260 239,250 9
VIS 115,880 149,430 8.6
VKC 90,310 131,600 15.3
VNR 5,000 95,800 18.7
VOS 87,030 150,350 2.2
VSC 36,720 50,920 57.5
VSH 28,890 42,660 14.7
VSI 18,540 27,060 14
VTO 99,430 210,130 7.2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét