11:06:00


Mọi nghiên cứu hiện tại không thể bỏ qua những tư liệu về lịch sử. Chúng tôi xin trình bày một số tài liệu liên quan đến quá trình xác lập quyền lực trong xã hội như một quá trình hoàn toàn khách quan.1. Nguyên nhân về sự ra đời sớm của nhà nước ở nước ta


2. Những yếu tô thúc đẩy sự ra đời sớm của nhà nước


3. Các tầng lớp xuất hiện cuối thời Hùng Vương


4. Ý kiến khác nhau về phân hóa giai cấp thời Hùng Vương


5. Đặc trưng cơ bản của nông xã nông thôn nước ta


6. Quá trình xác lập quyền lực trong xã hội