14:54:00


Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APC 17.3 19 193,620
BIC 22.6 24.8 209,270
BMI 24.8 26.8 332,430
CDO 31.1 32.4 1,249,710
DGC 41.3 50.9 81,180
DHA 30.4 38 280,490
HTI 16.3 18.8 792,820
IVS 17.9 19 178,500
KSB 56.5 77.5 583,230
STG 17.8 26.7 8,040
TCR 8.5 11.4 185,400
VCC 16.2 21.2 57,450
VHC 38.9 47.4 219,210
VNR 17.9 21.1 400,170