08:30:00


Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.Khối lượng hôm trước Khối lượng hiện tại Giá hiện tại
AAA 369,507 584,195 32.2
APC 112,170 147,880 19
APS 24,100 206,100 2.8
BAM 0 0 1.8
BCE 249,180 449,720 7.9
BGM 190,440 287,110 1.8
C32 145,300 236,330 58
CDC 49,860 81,310 13.2
CIG 33,620 44,780 2.5
CII 1,452,930 2,784,030 26.1
CTG 1,644,370 1,757,120 17.8
CTI 408,910 705,260 27.5
DBT 35,340 40,300 21
DCL 306,060 630,220 31.9
DGC 38,300 67,100 43.5
DHA 113,640 203,520 30.6
DHG 51,260 69,570 92.5
DL1 45,770 56,600 10.6
DST 500,400 620,300 25.8
EVE 178,360 1,152,690 30
FCN 807,400 891,950 21.7
FID 10 110 15
FIT 3,343,480 4,809,110 7.5
GSP 15,700 16,930 14.4
GTT 138,150 236,400 0.5
HAG 1,750,430 2,312,210 6.7
HAS 43,660 98,340 10.8
HCM 743,650 1,038,750 31.9
HDC 3,050 203,220 12.9
HHG 271,000 521,540 10.4
HHS 1,628,820 2,532,310 8.9
HLD 27,000 72,500 13.8
HPC 609,651 952,876 2.8
HSG 2,679,720 3,273,660 41.5
HT1 31,960 36,880 32
HTI 83,180 237,460 18.7
ICG 6,400 6,900 7.3
IDJ 3,900 29,600 2.1
IMP 41,020 55,930 51.5
ITA 8,458,090 13,594,850 5.2
ITC 141,670 274,550 10.7
JVC 221,810 532,660 3.9
KHB 503,800 1,022,350 1.8
KHL 8,000 41,000 1.7
KLS 235,110 768,575 11.1
KSA 368,300 17,893,350 2.2
KSB 572,830 1,274,070 68.5
KSH 190,620 1,252,530 2.4
KSS 0 0 0.8
KTB 766,500 1,515,920 1.9
LCG 112,020 232,160 5.1
LCM 22,590 49,030 2
LIG 55,200 164,210 7.1
LIX 79,840 116,740 57
MAC 139,406 199,200 10.5
MDG 34,510 77,720 13.5
MWG 255,690 280,260 133
NDF 700 188,300 2.9
NDN 256,600 530,510 8.5
NET 52,820 63,510 60.2
NHA 36,500 179,400 16.1
NHS 553,960 1,325,800 15.8
PAN 16,420 28,110 41.8
PET 446,590 1,375,190 13.4
PLC 2,839 3,100 30.6
PPC 261,300 287,590 14.8
PSD 13,600 91,800 23.5
PTI 4,087 26,585 29
PTK 275,220 640,570 1.7
PVB 56,800 71,300 19.9
PVC 240,623 287,065 13.3
PVE 41,210 99,615 7.5
PVL 184,300 251,800 2.3
PXA 137,300 233,800 1.6
QBS 1,430,580 1,816,400 11.3
QHD 14,400 48,710 59
S55 38,428 40,825 46.2
SD2 279,777 313,974 11.5
SDA 53,894 58,400 7
SDD 12,480 20,903 2.7
SHB 499,392 1,295,402 6.1
SJS 70,890 101,830 23.8
SMC 97,580 261,040 15.5
SPI 450,701 634,100 4.9
SPP 90,500 148,200 10
STB 1,118,480 1,972,550 11.2
SVC 55,300 86,900 40.6
SVN 231,700 297,930 3.6
TNG 91,800 139,306 17.3
TYA 56,990 63,850 19.1
VAT 110,200 119,100 16.6
VCS 58,872 95,830 99.9
VFG 26,270 30,720 70
VIP 156,240 242,210 9.2
VNA 18,410 60,340 2.2
VNE 288,990 644,000 8.7
VNG 92,430 217,300 15.2
VNH 6,490 11,730 2.3
VNS 110,800 130,980 30.7
VRC 27,000 73,670 9.4
VSH 5,760 10,240 14.3
VTV 180,700 277,337 23.2