21:01:00

Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BTP 13.6 14.4 228,210
C32 61 63.5 148,820
CNG 39.2 42 66,750
DMC 71.5 92 116,800
IMP 50.5 58.5 62,360
KDC 28.9 35 1,478,060
NDX 11.6 12.1 122,120
NKG 26.4 33 825,760
NTP 65.9 73.2 130,221
PVS 16.9 22.1 2,112,922
SKG 94.5 97.5 248,770
TNA 58 65.5 59,180