Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ASM 15.1 16.2 1,064,190
CMI 7.4 9 126,600
HNM 6.6 8.5 307,879
PVI 25.2 28.3 945,821
SJS 22.1 26.1 762,820
VSH 14.4 15.5 275,190