Tích lũy: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  mua của cổ phiếu đang tích lũy, phục vụ nhà đầu cơ
Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
KSQ 3.7 2.4 2,600
PHR 19.1 18 50,760
PVC 12.8 12.4 361,111
SDD 2.6 2.5 12,250
TNT 29.9 17.2 660
TVB 9 8.9 45,500