Theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 15/11/2016, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 852.8 ngàn tỷ đồng, trong khi tổng chi ước đạt 1024.7 tỷ đồng. Qua đó, nước ta đã bội chi ngân sách gần 172 ngàn tỷ đồng.Về thu ngân sách, thu nội địa đạt 683.5 ngàn tỷ đồng, bằng 87.1%; thu từ dầu thô đạt 34.5 ngàn tỷ đồng, bằng 63.4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 131.3 ngàn tỷ đồng, bằng 76.3%.
Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 68.8 ngàn tỷ đồng, bằng 137.6% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 135 ngàn tỷ đồng, bằng 94.1%; thuế bảo vệ môi trường 35.2 ngàn tỷ đồng, bằng 91.5%; thuế thu nhập cá nhân 57.3 ngàn tỷ đồng, bằng 90%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 137.3 ngàn tỷ đồng, bằng 86,4%.
Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 176.6 ngàn tỷ đồng, chỉ bằng 68.9% dự toán năm. Bộ Tài chính đang tích cực chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan quyết liệt thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm toán; rà soát các khoản thu, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước.
Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2016 ước tính đạt 1024.7 ngàn tỷ đồng, bằng 80.5% dự toán năm.
Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 167.7 ngàn tỷ đồng, bằng 65.8%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 713.9 ngàn tỷ đồng, bằng 86.6%; chi trả nợ và viện trợ đạt 136 ngàn tỷ đồng, bằng 87.7%.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét