Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
FIT 3.9 4.96 13,684,070
FLC 5.75 7.8 44,426,080
GTN 17.7 21.7 2,632,550
HBC 28.6 53.1 3,265,630
HKB 2 4.7 1,609,690
SVN 1.3 2.6 2,432,300
TDH 9.65 13 2,565,830
TSC 2.5 3.02 2,708,210
VPH 6.59 11.15 1,693,610