Cập nhật thông tin mới nhất về trả cổ tức và giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu trên 02 sànMCK Nội dung Ngày Ngày TGĐK và Ngày
ĐKCC GDKHQ nộp tiền thực hiện
VE9 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017   28/04/2017
-
HCM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 9/3/2017 8/3/2017   24/04/2017
-
DRL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 24/02/2017 23/02/2017   24/03/2017
-
VC1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 22/02/2017 21/02/2017   23/03/2017
-
HCB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 20/02/2017 21/02/2017   29/03/2017
-
HHC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 20/02/2017 17/02/2017   25/03/2017
-
NMK Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 17/02/2017 16/02/2017   20/03/2017
-
PVB Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 17/02/2017 16/02/2017   9/3/2017
-
VC9 Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 17/02/2017 16/02/2017   28/03/2017
-
DC4 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 16/02/2017 15/02/2017   18/03/2017
-
MHL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 16/02/2017 15/02/2017    
-
BBL Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 15/02/2017 16/02/2017   18/03/2017
-
CAT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/02/2017 16/02/2017   11/3/2017
-
HHA Tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 15/02/2017 14/02/2017   3/3/2017
-
THB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/02/2017 14/02/2017   17/03/2017
-
TLT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/02/2017 14/02/2017    
-
EIB Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) 14/02/2017 13/02/2017   20/02/2017
-
EIB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 14/02/2017 13/02/2017   21/04/2017
-
TCC Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 13/02/2017 14/02/2017   24/02/2017
-
SIV Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 10/2/2017 13/02/2017   23/02/2017
-
ABT Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt, 2.000đồng/cổ phiếu 10/2/2017 9/2/2017   24/02/2017
-
CEO Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 10/2/2017 9/2/2017    
-
HTP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 10/2/2017 9/2/2017   5/3/2017
-
HTP Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 10/2/2017 9/2/2017   27/02/2017
-
L14 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 10/2/2017 9/2/2017   28/03/2017
-
PDN Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016, 1.000đồng/cổ phiếu 10/2/2017 9/2/2017   28/02/2017
-
PSB Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 10/2/2017 9/2/2017    
-
RDP Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2,38 10/2/2017 9/2/2017    
-
S4A Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 10/2/2017 9/2/2017    
-
SB1 Trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền, 200đồng/cổ phiếu 10/2/2017 9/2/2017   24/02/2017
-
VGC Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10/2/2017 9/2/2017   16/02/2017
-
VTS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 10/2/2017 9/2/2017   25/03/2017
-
AAM Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016 9/2/2017 8/2/2017   16/03/2017
-
AAM Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 9/2/2017 8/2/2017   16/03/2017
-
IBC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 9/2/2017 8/2/2017   19/02/2017
-
SFN Đại hội cổ đông thường niên 2017 9/2/2017 8/2/2017   24/03/2017
-
SFN Trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 9/2/2017 8/2/2017   3/3/2017
-
CAP Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 8/2/2017 7/2/2017   26/03/2017
-
DTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 8/2/2017 7/2/2017    
-
EID Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 8/2/2017 7/2/2017   21/04/2017
-
EID Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 8/2/2017 7/2/2017   3/4/2017
-
GTN Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 8/2/2017 7/2/2017    
-
MAS Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, 4.000đồng/cổ phiếu 8/2/2017 7/2/2017   22/02/2017
-
MAS Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2,381:1, 10.000đồng/cổ phiếu 8/2/2017 7/2/2017 16/02/2017  
-
MCP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 8/2/2017 7/2/2017    
  -
CET Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 6/2/2017 7/2/2017   22/02/2017
  -