Tổng số tiền nợ đóng các quỹ bảo hiểm đến 31/12/2015 là 9.920,8 tỷ đồng, chiếm 4,88% trên tổng số phải thu năm 2015, tăng 0,61% so với năm 2014 và tăng 5,5% so với số tiền nợ đóng bảo hiểm năm 2015.Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán niên độ 2015 đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Báo cáo cho thấy, tính đến 31/12/2015, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là gần 68,7 triệu người, tăng 5,9% so với năm 2014. Trong năm, tổng số thu tiền nộp bảo hiểm đạt 217.700,6 tỷ đồng, tăng 6,89% so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 110,1% so với năm 2014.
Liên quan đến tình hình nợ đóng, chậm đóng các quỹ bảo hiểm tại bảo hiểm xã hội các tỉnh, báo cáo kiểm toán căn cứ vào báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tổng số tiền nợ đóng các quỹ bảo hiểm đến 31/12/2015 là 9.920,8 tỷ đồng, chiếm 4,88% trên tổng số phải thu năm 2015, tăng 0,61% so với năm 2014 và tăng 5,5% so với số tiền nợ đóng bảo hiểm năm 2015.
Trong đó chủ yếu là nợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với 7.061,4 tỷ đồng, chiếm 71,4% tổng nợ đóng, tiếp theo là nợ đóng bảo hiểm y tế với 2.547,9 tỷ đồng chiếm 25,7% tổng nợ đóng; nợ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 311,5 tỷ đồng và cuối cùng là nợ lãi với số tiền 1.428 tỷ đồng…
Báo cáo cũng cho biết, tình trạng nợ đọng, chậm đóng các quỹ bảo hiểm xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành phố trong đó các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ lớn nhất với 5.160 tỷ đồng chiếm 52% tổng nợ, doanh nghiệp nhà nước nợ 964,2 tỷ đồng chiếm 9,7% tổng nợ và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nợ 1.202 tỷ đồng chiếm 12,1% tổng nợ…
Các tỉnh có tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn cao có thể kể đến như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, An Giang, Đồng Nai… với số nợ lần lượt là 2.170 tỷ đồng; 1.945 tỷ đồng; 423 tỷ đồng; 227 tỷ đồng và 298,7 tỷ đồng.