Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơGiá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
AAA 24.3 28.6 1,536,630
APS 2.6 2.8 229,400
BCG 4.66 7.06 1,750,080
BVS 16.5 18 240,330
DIG 9.1 12.05 2,004,060
DLG 3.1 4.59 5,388,780
DXG 20.5 24.5 6,373,950
FPT 45.7 48.3 1,168,370
HAI 3.53 3.96 2,456,070
HAR 3.33 3.83 2,143,760
HCM 30.3 35.5 1,187,070
IDI 4.38 5.47 277,610
IJC 8.4 10 752,210
KDH 25 27.65 540,180
LCG 8.45 9.4 1,515,390
LDG 12.3 18.4 2,060,040
MCG 2.17 2.82 233,040
NDF 2.8 4.6 370,610
NVT 1.94 2.37 532,720
PPC 17 19.1 222,200
QCG 7.09 11.65 43,260
REE 25.35 31.8 2,104,500
SVC 48.1 54.8 22,950
TDC 6.95 8.45 1,554,340
TDH 12.9 16.5 1,263,470
TIG 3.7 4.2 1,358,735
TSC 2.72 3.85 2,081,980
VIX 5.6 7.1 2,567,515
VND 14.8 18.3 939,857
VNH 1.05 2.4 5,870
VRC 20 26.5 605,350