Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới, trong đó BVS đặt mục tiêu năm 2018 đạt 454 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng, tương đương năm 2017.


BVS có định hướng triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các sản phẩm phái sinh.
Công ty đặt mục tiêu doanh thu môi giới đạt 210 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2017 và duy trì Top 10 về thị phần môi giới tại cả 2 sàn giao dịch. Trong trường hợp thị trường có biến động lớn, cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
Bên cạnh đó, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các phương án huy động vốn khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu… nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh cũng như đáp ứng quy mô vốn tham gia thị trường phái sinh. Dự kiến, trong năm nay, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.083 tỷ đồng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét